• Home
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną okm.ozarow-mazowiecki.pl/n-rejestracja.qbpage (zwanego dalej „serwisem”).

1. Dane Administratora Administratorem danych osobowych udostępnionych w celu realizacji usługi, o których mowa w Regulaminie programu Ożarowska Karta Mieszkańca jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim (siedziba: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zwany dalej „Administrator danych”).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych Na potrzeby realizacji usługi, Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię;
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektroniczne;
 • zdjęcie (wizerunek).
Udostępnienie danych osobowych (oznaczonych w serwisie jako obowiązkowe) jest wymogiem umownym, ich nieprzekazanie skutkuje brakiem możliwości realizacji działań związanych z ich udostępnieniem. Dane osobowe (oznaczone jako nieobowiązkowe) są udostępnione dobrowolnie Administratorowi, za zgodą użytkownika.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wydania i utrzymania Ożarowskiej Karty Mieszkańca jest umowa o świadczenie usług z użytkownikiem zawierana na podstawie: Regulaminu programu Ożarowska Karta Mieszkańca. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz RODO.

4. Metody przetwarzania danych Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, jednakże nie będą podlegać procesom profilowania.

5. Okresy przetwarzania danych Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Udostępnienie danych osobowych Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, partnerzy programu Ożarowska Karta Mieszkańca oraz podmiot, z którym Gmina podpisała umowę na dostarczenie i hosting serwisu do obsługi użytkowników. Nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8. Zmiany Polityki Administrator danych osobowych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania.
Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach poprzez stosowny komunikat ogłoszony na stronie internetowej: ozarow-mazowiecki.pl oraz aplikacji do stosowania Ożarowskiej Karty Mieszkańca.

9. Postanowienia końcowe Polityka wchodzi w życie z dniem jej opublikowania. W sprawach nieuregulowanych Polityką mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10. Pliki Cookies (Ciasteczka) Podczas przeglądania portalu są używane i wykorzystywane pliki „cookies", zwane dalej: cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika - ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.
Pliki pozwalają:
 • zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika;
 • dostosować stronę indywidualnie do potrzeb użytkownika;
 • na logowanie się do konta użytkownika (opcja auto zapamiętywania);
 • na bycie zalogowanym do portalu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron.
Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, numer IP, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić strony serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki serwisu.
Stosowane przez serwis pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. W szczególności nie jest możliwe (poprzez pliki cookies) przedostanie się do stosowanych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies:
 • sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika (pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
w przeglądarce Internet Explorer;
w przeglądarce Microsoft Edge;
w przeglądarce Mozilla Firefox;
w przeglądarce Chrome;
w przeglądarce Opera;
w przeglądarce Safari.

11. Dane osobowe będą powierzone partnerowi technologicznemu qb sp. z o. o. dostawcy usługi systemu Ożarowskiej Karty Mieszkańca, wraz z aplikacją mobilną Ożarowska Karta Mieszkańca w celu świadczenia usługi systemu oraz aplikacji mobilnej, której na mocy porozumienia powierzono rozwój i prowadzenie projektu. Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO.