• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ożarowska Karta Mieszkańca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ożarowska Karta Mieszkańca.

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Tymoftyjewicz, koordynator.dostepnosci@ozarow-mazowiecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 7313214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2
   • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kolejowej.
   • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  2. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
   • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Poznańskiej.
   • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  1. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2
   • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kolejowej.
   • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
   • W budynku nie ma windy.
   • Dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze.
   • W budynku jest platforma przyschodowa. Znajduje się przy jednym z wejść.
  2. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
   • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Poznańskiej.
   • Do wejść od ul. Poznańskiej prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajduje się przy schodach.
   • W budynku jest winda (nie przystosowana dla osób na wózkach). Znajduje się w części budynku od ul. Poznańskiej.
   • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  1. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2
   • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kolejowej.
   • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
   • W budynku jest platforma przyschodowa. Znajduje się przy jednym z wejść.
   • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  2. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
   • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Poznańskiej.
   • Do wejść od ul. Poznańskiej prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajduje się przy schodach.
   • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  1. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2
   • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
   • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  1. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2
   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  2. Budynek: Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usługi tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt: ul. Kolejowa 2, tel. +48 22 7313200, e-mail: um@ozarow-mazowiecki.pl

Aplikacje mobilne